روشهای ایرانی (بهروز رضایی منش)

استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

دو راﻫﻜﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آرای دﻛﺘﺮ ﺳﺮوش (دانشجویان دکتری بخوانند)ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎیﻓﻠﺴﻔﺔ دﻳﻦ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮماﻧﺴﺎﻧﻲو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 

ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎرة اول، ﺑﻬﺎر 1392، ﺻﺺ 136 - 119 

دو راﻫﻜﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آرای دﻛﺘﺮ ﺳﺮوش 

 * ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻣﻮﺣﺪ اﺑﻄﺤﻲ

ﭼﻜﻴﺪه 

دﻳ ﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد، و ﺗـﺎ 

ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻼش ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮای ﻫﻢﮔﺮاﻳﻲ اﻳﻦ دﻳ ﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﻫـﺪف 

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آرای دﻛﺘﺮ ﺳﺮوش، ﻛﻪ در اﻳﺮان ﺑـﻪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ 

ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ، راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ. در اﻳـ ﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ 

دو راﻫﻜﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ دو ﺗﻠﻘﻲ دﻛﺘﺮ ﺳﺮوش از ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ، ﻳﻌﻨﻲ 

ﺗﻠﻘﻲ ﻗﻮی (ﻋﻠﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ) و ﺿﻌﻴﻒ (ﻋﻠﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ) اراﺋﻪ 

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

ﻛﻠﻴ ﺪواژهﻫﺎ: ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ، ﻋﻠﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ، ﻋﻠـﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ آﻣـﻮزه ﻫـﺎ ی 

دﻳﻨﻲ، راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ دﻳﻨﻲ، دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ﺳﺮوش. 

تاریخ ارسال: جمعه 25 بهمن 1392 ساعت 23:17 | نویسنده: بهروز | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد